TCVN ISO 14001:2015 (pdf)

Tiêu chuẩn quản lý môi trường TCVN ISO 9001:2015 ban hành 15/9/2015 thay thế phiên ản cũ ISO 14001:2004. ISC ...

Tài liệu mẫu Phân tích đánh giá rủi ro và bối cảnh tổ chức theo ISO 9001:2015

ISC cung cấp Độc giả Bản đánh giá rủi ro và phân tích bối cảnh. Đây là một yêu cầu ...

TCVN ISO 9001:2015 (pdf)

ISC cung cấp bạn tài liệu chuẩn về ISO 9001:2015 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng bạn ...