Các yêu cầu của Wrap - Worldwide Responsible Accredited Production

Tổ chức công nhận trách nhiệm sản xuất toàn cầu ...

Tư vấn IATF 16949

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (VDA 6.1): là phiên bản đầu tiên ...

Tư vấn Chứng nhận C-TPAT

C-TPAT là các từ viết tắt của cụm từ Customs-Trade Partnership ...

Tư vấn ISO 14001: 2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 - Environment ...

Đánh giá và phân tích các khía cạnh môi trường

Trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý môi ...

TƯ VẤN ISO 45001

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn ...

Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycled Standard

Tái chế là giải pháp trước mắt giúp giảm thiểu ...

Tư vấn HACCP / ISO 22000

Quá trình tư vấn áp dụng HACCP / ISO 22000:2018 ...
  123