Tư vấn áp dụng Hệ thống quản lý BlueSign – Tiêu chuẩn sản xuất bền vững

Hệ thống quản lý BlueSign là một tiêu chuẩn quốc tế, ...

Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS Tiêu chuẩn Tái chế ...

Áp dụng IWAY / IMUST yêu cầu khi cung cấp hàng cho IKEA

IWAY là một bộ quy tắc ứng xử của IKEA, ...

Đào tạo 8D - các quá trình giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines)

Cách tiếp cận 8D (Eight Disciplines) là một quá trình ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý ...

Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

ISC trực tiếp đánh giá, liên kết với các Tổ ...

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

Đảm bảo cho việc Tư vấn, Xây dựng hệ thống ...
  12