Đánh giá và phân tích các khía cạnh môi trường
Post 21:55 - 12/04/2018

Trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (cũng như các phiên bản trước đó), một hoạt động luôn được quan tâm, xem xét và định kỳ thu thập thông tin, đánh giá đó là Phân tích, đánh giá khía cạnh môi trường trong toàn công ty (liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý môi trường). Việc phân tích, đánh giá … từ đó xác định các công việc cần triển khai dựa trên Danh sách các Khía cạnh môi trường nổi bật (hay khía cạnh môi trường có ý nghĩa).

ISC tổng hợp quá trình triển khai tư vấn ISO 14001:2015 và cung cấp tới Bạn đọc tham khảo cách thức áp dụng điều khoản này thông qua  THỦ TỤC / QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ (XÁC ĐỊNH) CÁC KHÍA CẠNH & TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. MỤC ĐÍCH (tài liệu):

 Thủ tục/ Quy trình này được thiết lập nhằm quy định cách thức thống nhất trong việc xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của Công ty.

 2. PHẠM VI (áp dụng): 

Thủ tục/ Quy trình này được áp dụng cho tất cả các bộ phận trong Công ty.

 3. TRÁCH NHIỆM: 

3.1. Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm trong việc xác định các khía cạnh môi trường trong bộ phận mình.

3.2. Ban dự án chịu trách nhiệm trong việc đánh giá và xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa cho toàn Công ty.

4. NỘI DUNG: 

4.1. Trình tự thực hiện việc xác định các khía cạnh môi trường: 

Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm việc xác định các khía cạnh môi trường trong bộ phận của mình theo (Bảng xác định các khía mạnh & tác động môi trường) với các bước sau: 

 • Liệt kê các hoạt động tại các công đoạn thuộc sự kiểm soát của bộ phận mình dựa trên việc xem xét đầu vào và đầu ra của hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ. 
 • Ở mỗi hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ phải xác định các điều kiện bình thường, khác thường và khẩn cấp. 
 • Xác định các điều kiện bình thường, khác thường và khẩn cấp của các khía cạnh môi trường liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ trên. Để xác định các khía cạnh môi trường tại các công đoạn nên xét đến các yếu tố sau: Khí thải, Nước thải, Chất thải , Ô nhiễm đất, Sử dụng nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên ...

 Các khía cạnh môi trường sau khi được xác định phải được đại diện lãnh đạo xem xét và phê duyệt.

 4.2. Trình tự xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa:

Bảng tiêu chí cho điểm các khía cạnh môi trường

 • Để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, dựa vào tiêu chí cho điểm theo: độ lớn, mức độ lan tỏa và mức độ gây tác động (Bảng tiêu chí cho điểm các khía cạnh môi trường).
 •  Dựa vào công thức sau để đánh giá mức độ có ý nghĩa của các khía cạnh môi trường:
 •  Mức độ có ý nghĩa = (độ lớn) x (mức độ lan tỏa) x (mức độ gây tác động).
 •  Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sẽ được đánh giá dựa trên điểm mức độ có ý nghĩa.

4.3. Các trường hợp sửa đổi nội dung bảng đánh giá khía cạnh môi trường có ý nghĩa:

 • Khi thay đổi hoạt động.
 • Khi thay đổi quy trình công nghệ.
 • Khi thay đổi sản phẩm.
 • Khi thay đổi dịch vụ.
 • Khi yêu cầu của luật pháp thay đổi.
 • Khi có khiếu nại từ khách hàng, cộng đồng, chính quyền địa phương, nhân viên……

Sự cải tiến liên tục đối với các tác động môi trường sẽ được phản ánh qua các mục tiêu và chỉ tiêu của hệ thống quản lý môi trường.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO/BIỂU MẪU SỬ DỤNG:

 •  Thủ tục trao đổi thông tin về môi trường.
 •  Chương trình quản lý môi trường.
 •  Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường.
 •  Thủ tục kiểm soát tài liệu.
 •  Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
 •  Thủ tục xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác.
 •  Bảng xác định khía cạnh & tác động môi trường.
 •  Danh sách các khía cạnh môi trường có ý nghĩa.

Nguồn: ISC/Admin - Tư vấn môi trường ISO 14001:2015

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Nội dung ISO 14001:2015

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ...

Chứng nhận ISO 14001

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng ...

Tư vấn ISO 14001: 2015

Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000) là Bộ ...